PLANY OBIEKTU
Opracowanie zawiera:
- średnio 45 stron (format A-4),
- plany obiektu (kondygnacji),
- wyciąg z Instrukcji (z paskiem).
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
(wraz z planami ewakuacyjnymi obiektu)
Nasze opracowania zgodne są z nowym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Nasze instrukcje zawierają:
- warunki ochrony przeciwpożarowej (przeznaczenie, sposób użytkowania),
- określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- sposoby poddawania przeglądom technicznym i konserwacyjnym sprzętu p.poż.,
- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
- sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pożarowym,
- warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
- sposoby zapoznania użytkowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją,
- wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcje,
- zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników,
- plany obiektów, obejmujace ich usytuowanie, terenu przyległego, a w szczególnosci:

* powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
* odległości od obiektów sąsiadujacych,
* parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
* występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
* kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach,
* lokalizacji pomieszczeń zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem,
* podziału obiektu na strefy pożarowe,
* warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
* miejsc usytuowania urządzen przeciwpożarowych i gaśnic, zaworów gazu itp,
* wskazania dojść do dzwigów dla ekip ratowniczych,
* hydrantów zewnętrznych oraz zródeł wody do celów przeciwpożarowych,
* dróg pożarowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Opracowanie zawiera:
- średnio 45 stron A-4 zgodnych z aktualnymi przepisami,
- plany obiektów (graficzne) każdej kondygnacji i usytuowania budynku,
- wyciąg z Instrukcji (Instrukcja przeciwpożarowa z czerwonym paskiem),
- gratis plany ewakuacji (formatu A3) do wywieszenia w korytarzach.
NASZE REALIZACJE: