HYDRANTY
- przeglądy okresowe,
- próby ciśnieniowe,
- wydajność wodna,
- naprawa i legalizacja !
Pomyśl zanim zaparkujesz ;)
HYDRANT ZEWNĘTRZNY
(nadziemny)
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne jest to system zapewnienia zewnętrznego gaszenia pożarów oraz osłony obiektów zagrożonych przerzutem ognia, która może być czerpana przez pompy lub sprzęt jednostek przeciwpożarowych. Woda do celów przeciwpożarowych w miastach, wsiach i innych jednostkach osadniczych powinna być dostępna z urządzeń służących do zaopatrywania w nią ludności, a dla obiektów przemysłowych z urządzeń służących do jej dostarczania do celów sanitarnych i technologicznych. Jeżeli w miastach, wsiach i innych jednostkach osadniczych zasoby wody przeznaczonej dla ludności, dostarczonej wodociągami lub pobieranej ze studni, nie zapewniają wymaganego zapotrzebowania do celów przeciwpożarowych, powinno być wykonane co najmniej jedno z następujących, uzupełniających źródeł wody : - studnia o wydajności nie mniejszej niż 10 dm 3/s, -punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym albo na cieku wodnym o stałym przepływie wody większym niż 20 dm 3/s przy najniższym stanie wód, - przeciwpożarowy zbiornik wodny o odpowiedniej pojemności. Jeżeli w obiektach przemysłowych zasoby wody do celów sanitarnych i technologicznych nie zapewniają wymaganego zapotrzebowania do celów przeciwpożarowych, wykorzystuje się urządzenia służące do dostarczania wody do jednostek osadniczych lub uzupełniające źródła wody. W przypadku braku źródła wody zapewniającego wymagane zapotrzebowanie do celów przeciwpożarowych, właściwy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej może wskazać, na czas określony, zastępcze źródło wody do celów przeciwpożrowych, w szczególności naturalny lub sztuczny zbiornik wody, studnię lub ciek wodny. Zasady wyposażania jednostek osadniczych, obiektów przemysłowych i innych obiektów w instalacje i urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych, a także wymagania dotyczące projektowania i budowy sieci wodociągowych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych wraz ze stanowiskami czerpania wody oraz dojazdów do nich, określają Polskie Normy. Ilość wody w zakładach pracy należy ustalać na podstawie obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych i na podstawie wielkości stref i może wynosić od 10 do 60 dm 3 /s.
Do poboru wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociągowych instaluje się następujące hydranty :
- hydranty zewnętrzne podziemne - średnica nominalna 80 - wydajność 10 dm 3/s,
- hydranty zewnętrzne nadziemne - średnica nominalna 80 - wydajność 10 dm 3/s,
- hydranty zewnętrzne nadziemne - średnica nominalna 100 - wydajność 15 dm 3/s. Należy stosować hydranty nadziemne. Stosowanie hydrantów podziemnych jest dopuszczalne w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane / np. utrudnienia w ruchu /. Odległość pomiędzy hydrantami nie powinna przekraczać 100 m, a w wiejskich jednostkach osadniczych 150m. Hydranty zewnętrzne powinny być rozmieszczone możliwie wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach. Ciśnienie na hydrancie zewnętrznym powinno wynosić co najmniej 0,2 Mpa / 2 kGcm 2 / jeżeli woda z sieci pobierana jest bezpośrednio do gaszenia pożaru / zakłady pracy / i 0,1 Mpa / 1 kG/cm 2 / - jeżeli woda pobierana jest za pomocą pomp pożarniczych. Hydranty zewnętrzne w jednostkach osadniczych powinny być oznakowane tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na ścianach budynków lub innych trwałych obiektach. Na tabliczce oznacza się średnicę przewodu na którym hydrant jest zainstalowany oraz odległości do niego w kierunku prostopadłym i równoległym.
HYDRANT WEWNĘTRZNY
Jesteśmy wieloletnim dystrybutorem hydrantów stosowanych w nowoczesnych instalacjach hydrantowych. W naszej ofercie można znaleźć różne typy hydrantów, które w zależności od miejsca ich montażu i zastosowania można podzielić na wnękowe i natynkowe, w wersji z miejscem na gaśnicę oraz bez gaśnicy. Hydranty mogą być wyposażone w wąż płaskoskładany lub wąż półsztywny. W sprzedaży posiadamy hydranty w kolorze czerwonym lub białym.
Na życzenie klienta dostępne są również hydranty w wersji z blachy nierdzewnej.
NASZE REALIZACJE:
Gaśnice, hydranty, pomiary
Konserwacja, naprawa, gaśnic, hydrantów
napełnianie, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, naprawa, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Legalizacja i konserwacja hydrantów
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Gaśnice, hydranty, pomiary
Konserwacja, legalizacja, gaśnic, hydrantów
Gaśnice, hydranty, pomiary
Pomyśl zanim zaparkujesz ;)